سه‌شنبه 13 اسفند‌ماه سال 1387

توسط: شهرزاد درویش

نظرات (8)

چاپ

هیچ

 قصیده‌ای زیبا و یگانه از دکتر مظاهر مصفا 

 

مردی ز شهـر هیچـــم و از روزگار هیـــچ/ جـــان از نتــایج هــــرگــــز، تــن از تبــار هیچ 

از شهر بی‌کرانــــه‌ی هـــرگــز رسیــده‌ام/ تــــا رخت خـــویش بـاز کنــــم در دیــار هیچ 

از کــــوره راه هـــــرگـز و هیچم، مسافری/ در دست،خون هــرگـــز و در پـــای خار هیچ 

دنبـــال آب زندگـی از چشمه‌ســار مــرگ/ جویــای نخـــل مـــردمــــی از جویبــار هیچ 

دست از کنار شسته نشسته میان موج/ پا بــر سـر جهــان زده، ســر در کنـــار هیچ  

اصلی گسسته مانده تهی از امیــد وصل/ فرعی شکسته گشته پر از برگ و بار هیچ 

دیـــوانه‌ی خــــرد ورز و فرزانــــه‌ی جهـــول/ عقـــل آفـــرین دشت جنون، هوشیار هیچ 

هم خــود کتــاب عبرت و هم اعتبارْجـوی/ از دفتـــــــر زمـــانـــــه‌ی بـــی‌اعتبــــار هیچ  

چنــــدی عبث نهــــاده قـــدم در ره خیــال/ یک چنــــد خیــــره کـوفته سر بر جدار هیچ  

عمـری فشانده اشک ِ هنر پیش پای خلق/ یعنـــی که کــــرده گــوهر خود را نثار هیچ  

آیـــــای بی‌جـــوابـــم و امـــای بـــی‌دلیـــل/ گفتـــــار پـــــوچ‌گـــــونـــــه و پنــداروار هیچ 

گـــــردنــــده روزگـــارم و چرخنــده آسمـان/ لیـــل و نهــــار ســـــازم و لیـل و نهار هیچ 

پــــرگـــار ســرنگونم و عمــری به پای سر/ بـــــر گــــرد خـــویش دور زدم در مدار هیچ 

عــزلت نشیـــن خانــــه‌ی بی‌آسمــانــه‌ام/ محنت‌گــــزین بــــی‌در و پیکـــر حصار هیچ  

صلـــح‌آزمــــای جنگــم و پیکـــارجوی صلح/ بی هـــم‌نبـــــرد ِ هـرگز و چابک سوار هیچ 

تیــــــرِ هـــلاک یافتـــه‌ام از شغـــال ِ کیــــد/ خط امــان گرفتــــــه‌ از اسفنـــــدیـــار هیچ 

محکــــوم بی‌گنــــاهم و معصـــوم بی‌پناه/ مظلـــوم بی‌تظلــــم و مصلـــــوب دار هیچ 

کس خواستــــار هــرگز ِ هـــرگز شنیده‌اید/ یــــا هیــــچ دیده‌اید کسی دوستدار هیچ؟ 

آن هیچ کـــس کـــه هرگز نشنیده‌ای منم/ هـــم دوستـدار هرگز و هم خواستار هیچ